Doprovázející organizaceISISPartneři pěstounůPěstounská péče

ISIS /medailonek/

ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. poskytuje komplexní odbornou péči a pomoc dětem přijatým do náhradní rodinné péče, pěstounům a osvojitelům.

  • S pěstounskými rodinami uzavíráme Dohodu o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytujeme sociální poradenství a terapeutické služby.
  • Vzděláváme náhradní rodiny.
  • Spolupracujeme s krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi, které se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí.
  • Zajišťujeme odborné poradenství v oblasti náhradní rodinné péče nejen rodinám, ale i široké veřejnosti.

V Olomouckém kraji působíme od roku 1992.  

Poslání

Posláním ISIS – občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. (dále jen „ISIS“) je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit. Podporovat zájem dítěte v obtížné situaci, odborně podporovat rodiny a rodiče, kteří budou pečovat nebo pečují o děti v náhradní rodinné péči (dále jen „NRP“), pomáhat dětem ohroženým nebo trpícím vývojovým traumatem, umožnit dětem, aby vyrůstaly v bezpečném a zdravém rodinném prostředí, rozvíjely své možnosti a žily plnohodnotným životem.

Cíle

1) rozvoj a podpora sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a dítě prostřednictvím osvětové, informační a vzdělávací činnosti,

2) podpora spolupráce a komunikace se státními i nestátními institucemi,

3) zvýšení podílu náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí,

4) zkvalitnění odborných znalostí a výchovných kompetencí pěstounů,

5) podpora formování zdravé osobní identity dětí a dospívajících vyrůstajících v náhradních rodinách či v dětském domově,

6) podpora rodinám a jedincům v obtížné životní situaci; vytvoření nabídky dostupných služeb v oblasti náhradní rodinné péče jako kontinuálního podpůrného systému.

Napsat komentář